ВИКЛАДАЧІ

Квасницька Раїса Степанівна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти: rstepanivna@gmail.com

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56607406600 ID: 56607406600

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fe3_JlMAAAAJ&hl=uk

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0443-9390

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/C-9284-2018

Освіта

- у 1989 році закінчила Хмельницький інститут побутового обслуговування здобула кваліфікацію економіста за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності»;

- у 1996 році закінчила навчання курсу підготовки тренерів-консультантів Британського Фонду Ноу-Хау та Міжнародної фінансової корпорації та отримала кваліфікацію тренер-консультант з бізнес-планування;

- у 2000 році здобула в Технологічному університеті Поділля кваліфікацію магістра з економіки, обліку і аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю за спеціальністю «Облік і аудит»;

- у 2003 році закінчила навчання в аспірантурі Хмельницького національного університету зі спеціальності 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами

- у 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами на тему «Управління цільовою структурою капіталу підприємства»

- у 2014 року закінчила навчання в докторантурі Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

- у 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему «Формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку України»

- у 2019 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування

Професійна діяльність

- Добровеличківський райпобуткомбінат (Кіровоградська обл.) – економіст І-ї категорії – 1989-1991 рр.

- Хмельницький національний університет – асистент кафедри обліку, аудиту та фінансів – 1991-1998 рр.

- Бізнес-центр Хмельницького національного університету – фінансовий менеджер – 1996-2003 рр.

- Хмельницький національний університет – асистент кафедри фінансів та банківської справи – 1998-2001 рр.

- Хмельницький національний університет – старший викладач кафедри фінансів та банківської справи – 2001-2005 рр.

- Хмельницький національний університет – заступник декана факультету бізнесу з навчально-методичної роботи – 2007-2011 рр.

- Хмельницький національний університет – доцент кафедри фінансів та банківської справи – 2005-2012 рр.

- Хмельницький національний університет – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування – з 2013 р. і до теперішнього часу.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: «Бізнес-планування», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання», «Фінансовий ринок», «Фондовий ринок», «Фінансовий менеджмент в банку», «Міжнародні розрахунки та валютні операції»

Наукові інтереси:

• світові та вітчизняні тенденції розвитку фінансового ринку та його інститутів;

• сучасні проблеми та тенденції розвитку фінансової системи України;

• інноваційно-інвестиційний розвиток банківництва; підвищення ефективності управління фінансами суб’єктів економіки.

Наукове керівництво

Підготувала кандидата наук: Доценко І.О., спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), дата присудження наукового ступеня – 31.05.2013 року.

Керує підготовкою здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня доктора філософії.

Нагороди:

- Грамота Управління освіти Хмельницької міської ради за ефективну організацію виконання науково-дослідних робіт та за високі досягнення у науковій діяльності (2010 р.)

- Почесна грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, за багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2013 р);

- Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців гуманітарно-економічного напряму та з нагоди Дня працівників освіти (2014 р.);

- Подяка Хмельницької обласної ради за багаторічну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток університету, підготовку висококваліфікованих фахівців з фінансів, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді (2014 р.)

- Почесна грамота Хмельницької міської ради за значні успіхи та високі досягнення в навчальній та науковій роботі, багаторічну сумлінну педагогічну діяльність, вагомий внесок у справу підготовки кваліфікованих фахівців з фінансів (2015 р);

- Грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня працівників освіти (2017 р.);

- Грамоти Хмельницького національного університету за вагомий внесок у розвиток науки і освіти кафедри і університету за 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рр.;

- за високі досягнення в педагогічній діяльності та науковій роботі, які підтверджуються результатами щорічного рейтингового оцінювання роботи науково-педагогічних працівників університету, починаючи з 2010 р. і до тепер є занесеною на дошку пошани університету.

Підвищення кваліфікації:

• проходження курсів з вивчення англійської мови рівень Pre Intermediate з 13.01.2015 року по 24.03.2015 року;

• підготовка та проходження тестування щодо перевірки якості знань нормативних документів з організації освітнього процесу в Хмельницькому національному університеті для науково-педагогічних працівників випускових кафедр (14.02.2016 р.);

• науково-педагогічне стажування без відриву від виробництва з 24.04.2017 р. до 28.04.2017 р. у Вищій школі бізнесу та підприємництва (м. Островець-Свентокшинський, Польща) на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в обсязі 2 кредитів ECTS;

• підвищення кваліфікації викладачів за програмою підготовки викладачів-тьюторів-організаторів системи дистанційного навчання ХНУ у 2017 році;

• проходження курсу з англійської мови в Центрі мов «LANGO» Агнєшки Копець (м. Чечло, Польща) (01.10.2016 р. – 30.10.2017 р.) та складання іспиту на рівні B2;

• підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації слухачами науково-методичного семінару «Розроблення освітніх програм у контексті стандартів вищої освіти» у 2018;

• підвищення кваліфікації в Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів) на основі очно-дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників ЗНВ за професійною програмою «Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти» в обсязі 5 кредитів ЄКТС (150 год.) з 01.11. 2018 р. по 01.05.2019 р.;

• проходження курсу «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (16.09.2020 р. – 04.10.2019 р.) наданого НАЗЯВО через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.